CUBEicon/36/flexible

Vastavuse põhimõtted

Kooskõlas Läti Vabariigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega ning UniCredit Groupi nõuetega on SIA UniCredit Leasing välja töötanud ja rakendanud SIA UniCredit Leasingu rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise põhimõtted.

SIA UniCredit Leasing (edaspidi: UCL), mis on UniCredit Groupi osa, järgib üldiseid vastavuskontrolli põhimõtteid ja rahapesuvastase võitluse suuniseid, tuginedes parimatele rahvusvahelistele standarditele ning täieliku õigusnormidele vastavuse põhimõttele kõikides riikides, kus kontsern tegutseb. UCL on nimetanud ametisse ametniku, kes vastutab nende eeskirjade elluviimise ja rakendamise eest.

 • 1. AML

  Kliendi andmed

  Õigusaktidega kehtestatakse UCLile kohustus küsida klientidelt ning klientidele kohustus esitada UCLile andmeid ja dokumente, mida on vaja kliendi suhtes hoolsuskohustuse täitmiseks, sealhulgas teavet tegelike kasusaajate, klientide tehtud tehingute, klientide ja tegelike kasusaajate äri- ja isikliku tegevuse, samuti nende finantsseisundi ja raha või muude varade päritolu kohta. Mõnel juhul võib UCL küsida ka muud lisateavet.

  Liisingutaotlus on kliendilt UCLile esitatud teabe lahutamatu osa. Seepärast tuleb taotlusel esitatud andmeid alati ajakohastada, kui need on märkimisväärselt muutunud, näiteks elukohariigi või riikliku taustaga isiku staatuse muutus. Võttes arvesse õigusaktide nõudeid tuvastada kliendid ning küsida kliendi suhtes hoolsuskohustuse täitmiseks vajalikke andmeid ja dokumente, tuletab UCL oma klientidele korrapäraselt meelde vajadust kliendi andmeid ajakohastada. Asjaomane teade saadetakse kliendi e-posti aadressile.

  Kliendi andmed võib esitada liisingutaotluse vormil punktis „Liisinguvõtja andmed“ või vabas vormis taotlusel. Kui te ei soovi taotlust isiklikult esitada, saate selle digitaalselt allkirjastada ja saata e-posti aadressile info@unicredit.ee.

  Kui klient ei soovi kliendi suhtes hoolsuskohustuse täitmiseks nõutavaid andmeid ja dokumente esitada või keeldub neid esitamast, on UCLil õigus lõpetada kliendiga sõlmitud ärisuhe ning nõuda kliendi kohustuste ennetähtaegset täitmist. Seepärast on ärisuhte edukaks jätkamiseks oluline esitada nõutavad andmed ja dokumendid õigel ajal.

  Tegeliku kasusaaja andmed

  Kooskõlas Läti Vabariigi rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse artikli 3 punktiga 18 tuleb esitada tegelike kasusaajate andmed. Andmed võib esitada tegelike kasusaajate avaldamise vormil. Kui te ei soovi taotlust isiklikult esitada, saate selle digitaalselt allkirjastada ja saata e-posti aadressile info@unicredit.ee.

  Tegelik kasusaaja on isik, kes omab otse (või kaudselt, kolmandate isikute kaudu) vähemalt 25 protsenti juriidilise isiku osadest/aktsiatest või hääleõigustest või kellel on võimalus omada valitsevat mõju äritegevuse üle näiteks teiste osanike/aktsionäridega hääleõiguste kasutamise kohta sõlmitud kokkuleppe alusel või kellel on valitsev mõju õigusliku üksuse asutaja, liikme, usaldusisiku või juhina või kelle huvides ärisuhe luuakse või ühekordne tehing tehakse. Kui omandiõigust või valitsevat mõju kasutatakse omandiõiguste ahela kaudu või muu valitseva mõju kaudu kui otsene valitsev mõju, tuleb üksikasjalikult kirjeldada omandistruktuuri, hõlmates omandiõiguste protsentuaalse jaotuse igas üksuses, mis kuulub omandiõiguste ahelasse, sealhulgas isikut/isikuid, kellel on valitsev mõju omandiõiguste ahela lõplikust omanikust üksuse üle. Kui ühtki isikut ei ole tuvastatud tegeliku kasusaajana, tuleb see märkida tegelike kasusaajate avaldamise vormi, võttes vastutuse esitatud teabe õigsuse eest. Kui tegelike kasusaajate andmeid keeldutakse esitamast, tuleb saata UCLile ametlik teade, mis on nõuetekohaselt allkirjastatud ja pitseriga kinnitatud ning milles kirjeldatakse keeldumise põhjust.

  Finantssanktsioonid

  SIA UniCredit Leasing kui UniCredit Groupi osa järgib EL, USA (OFAC) ja ÜRO avaldatud rahvusvahelisi finantssanktsioone ning kohalikke seaduseid ja piiranguid. UCLil on õigus mitte luua suhteid või töödelda tehinguid, mis on seotud era- või juriidiliste isikutega, kes on kantud EL ja/või ÜRO ja/või OFACi sanktsioonide loetellu, ega juriidiliste isikutega, mis kuuluvad sellistele isikutele või mida kontrollivad sellised isikud.

  Kasulikud normatiivaktid

 • 2. Altkäemaksu-ja korruptsioonivastane poliitika

  Ava